google.com, pub-1214054292722785, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

(8) Bi Bismi Laahi ma deeti woy Madiné

Bi Bismi Laahi ma deeti woy Madiné - Rane DIA
00:00 / 00:00

BISMI LAAHI RAHMANI RAHIMI

 

Bi Bismi Laahi ma deeti woy Madiné
Wolof la may mottalikoo saa yééné

Tey ba ëllëg nuy wuyu Maam Limaamu
Moom ki nu woo ci ngir mi, ngir nu jaamu

Al Hamdu li Laahi, nuy sant Buur ba
Jaglel na nu sang, tabeel ndijoor ba

Séydi Limaamul Mahdiyu taabeem ga
Jéggi na waame, raw ginnaxu gééj ga

Dogoonkoon ak Mahdiyu laay mi woote
Kuy jééma leeral mbir mi yaa koy wuute

Waxtu wu jot nu jàpp, ken du tiimoo
Lottal na Lawliya yi, noo ko moomoo

Sikkar guddéék bëccëg ni riiru gééj
Yonnent jagoo nay juñjungn du ndiij

Nu sant doomi Alsaan ak Seyni
Moom ki nu woo ubbil nu yoonu diiné

Moo jëkké fi lakkal xaleel yu tuut yi
"Wal ixtixaadi sawjan lil banaati"

Ponki julléék njapp mi ngeen màggaale
Fu ngeen fi jëm, Yàlla di seen àndaale

Goor ak jigéén, mag ak ndaw xaleel
Jaamu gi, noo si maase, naaj ak teel

Ku Yàlla yonni, noo ko mos ni siiw
Loo wax nu woolu, dootu nun di beew

Bu leen werante, baatu goor gi siiw na
Nit ak jinnee ko déggandoo te woor na

Baay Laay ne "Aajibuu daaya Laahi"
Muy wax ja woon ca yaa Rasuulu Laahi

Moom bés bu ne mu mel ni gan, nuy teeru
Ñi gëm te woolu saa su jot ñuy waaru

Mbooleem sëriñ si, raw na leen si waare
Tereek a digle, lii la Njool ma doore
Mbooleem ku fuy teyteyluy laaj, déggoon na
Waxam ja démb, tey donnaam ja teew na

"Sayaaratun daabatun Ruuhu Laahi"
Yàllaa di tax nga war ko waaw wa Laahi

Gis texe, maa le seeru, man kañ naa la
Gëm mucc, weddi alku, woolu naa la

Yaa wax nu dégg, jëf nu gis, mbër waadaa
Wuutewulaak doomi Maryaama Soodaa

Diggënte Beyti Maamur ak Yaraax
War nga fi daaba, muy ju gaaw, du xoox

Jub nga Yaraax, labbe ya doon la teeru
Sa làmpi leer sëggël na leen ñu yiiru

Nga wàcci war Maanatu Laay jëm Yoof
Jullee fa Njool ma, boole doom ya uuf

Say "muxjizaat", lottal na gaa ñay séénu
"Wa lan yaruu mislu ka yaa lamiinu"

Ku mos di weddi, yaa ko won mu seeru
Ku fuy tëbëntu ngay jiñax mu jooru

Kerook ba Maam ñibbee fa Jàmmlaahi
"Xad hayaru ashaabau fi Laahi"

Déelé bi suuf ak asamaaw yi ñoom
Jooy na ñu Njiin, jooyi guneek seen maam

Gééj ga di jooy, rongoñ yu tey yu neex
Ku sëgg naan, ba siggi waaru giix

Fekkoon nga mbooleem gëm yi jooy ba jééx
Sab taxawaay tax na ba seen xol fééx

"Ibnu Asan Séydinaa Limaamu
Abu Issaa Ruuhu Rabbil xadiim"

"Man xaala ajibuu daaya Laahi"
Amul keneen ku wax waxam wa Laahi.

"Wal mujrimiinal musrikiina naaluu
Xusraanu inda diina kum maxfuuluu"


 

Bu leen ragal keneen ku dul Ilaahi
Ak Yonnentam ba doomi Abdalaahi

Mbubbum ragal, Yàlla fu gën baraaya
Moo gën sujéé ka dox di bif daraa ya

Ruuhu Ilaahi, kiy donoy Rasuulu
Ibnu Imaamul muntasar, laa woolu

Ñay mbër ca Yàlla, seeni yan nga boolé
Saa sépp man, dinaa la ñaanal doole

Abaabakar, Umar, Usmaan, wa Aliyu
Yaa boole seeni mey di jiite gaa ña

Kuy jééma gotti saa mbër it bul naagu
Ndax wéqu weén tereetul ñay wa daagu

Ña wuyuwoon Yonnent ca ba mu woote
Mu japp gaa ña, boole xol ya footéé

Ku fuy tëbal ci Yàlla jii jamano
Na gëm dogal ba, mbaa du weesu daanu

Ku weddi alku, doonte "lawliyaawu"
Nit ak jinné si yam, na ngeen si yeewu

Yàllaa ma yonni, moom la wax fa Yoof
Ba Njiin jibéé la bokk yépp keef

Ñu naan ko wax ji réy na yaa Limaamu
Mu yékki baatam ba ca kow, ñu yéému

Jàngul, bindul giseesu fook i tééré
Xam xam ba cab dënnam xajul ci tééré

Yonnent bu Yàlla yonni lii la waare
Ndaw ñaak jigéén ña gëm, sëriñ sa réér

Lu ngeen fi deeti jang, safara yay na
Léébu wolof lawoon ca yàgg, feeñ na

Feeñoon na Màkka gaa ñu baax ña booloo
Sette waxam ja, muy ju woor, ñu wooloo

Am ca ñu jomlu, gantu ngir kiñaan
Ku and ak ñooñaa déég ba doo ca naan


 

"Xafadta diini kufra Ruuhu Laahi
Abaa ka mursalum fi diini Laahi"

Ma wax la tuuti fii ci say jalooré
Ba gaa ña dégg, Saaba yaak kay seere

Tabeek soxar la mbër yi mos daan boole
Kuy bañ ci ngir mi, ñoo ko daan yan doole

Yàlla la fal "Aamiral muuminiina"
Ku weddi fii sa wax, jëfam ja neen na

Sa tur a jiit sa taxawaay ci dun bi
Deefu la jaawaleek keneen ci gééw bi

Baay Laay rafet na diine, Njiin du maas
Ku weddi, sàngutee fa Maam Libaas

"Wa man yarju illaa jinaani Laahi
Xudaamu u faxlam u Ruuhu Laahi"

Yééfér yi sax yaras na sag njaboot
Ngir Maam Limaamu Laay mu réy mi boot

Aaye na jëw, aaye na fen rambaaj
Moo nuy musël, moo nuy fajal ay aajo

Digéb Yàlla, ba ñépp daa ko séénu
Mu ñëw, nu gëm, ñi wooluwul dëféénu

Weddi mosula jur i doom yuy daagu
Mujj ga du jàmm, ngall waay bul naagu

Yonnent bu woote, layu xeet wa jééx na
Ñi dégg tey tënxëmlu seen xol dee na

Saa Maam Limaamu rafet nay malaan
Leeri Yonnent ba, moo ko sol jawaanu

"Suxakadun" sàbbaa na, ñépp naan
Mar waa ngi réy ñi gàntu ngir kiñaan

Maa woolu Séydi, ba bésub péyoor ba
Ku bañ mu am, kerook doo naani Tuubaa

Yàllaa la yékki ngay boroom xarbaax
Way ngnàññ santu leen du ngeen war baax

Li muy digël jullit, mu war ko war ma
Yal na nu man ko, moo di leeral ngir ma

Wut ngërëmam ba tàkk dib jénéér
Moo gën junniy junniy junniy dinaar

"Salli wa salliman a la dawaami
Bi man daha li Laahi fil anaami"

Bi Bismi Laahi ma deeti woy Madiné - Bara LAYE
00:00 / 00:00
bottom of page