google.com, pub-1214054292722785, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

Cangaayal Janaaba

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

Bismil-l-Lâhi-r-Rahmâni-r-Rahimi

   

 

« Xaala ibnu » Jibriil di santa Yàlla

mi mey Limaamu mey yu réy yu sella

 

Jakleel ka xamxami « luduniyaati »

xamalka « maa madaa wa maa sayaati »

 

Sellal ka jox ka laabukaay yu sella jox ka na ñuy sangoo cangaayal set la

 

Ndax jaamu Yàlla gu àndul ak set ga

deefu ko nangu faf ko def muy moy ga

 

Loolo waral ma jok wax ngir Yàlla

di laayebiir jullit ñu gëm ña Yàlla

 

Te manu ñoo wéral cangaayal farata

xamu ñu it lu ciy sunnaak luy farata

 

May wax di jééma nas la Isaa yaxaloon Ibnu Imaama Laay mi ñépp wòòluwoon

 

Moom la bindoon yonnéé ko kuy muxadam

ci yoonu laayeen ndeke booba dey dem

 

Wuyyuji Buur Yàlla te bëggë yeesal la

ñu ka dénkoon ndax ñu man di sellal

 

Ba mu yonnee lile cangaay ci rééw yi

ak bamu wuyyujee Boroom mbindééf yi

 

Ñenenti weer la ak ñaar fuk ak juroom

ciy  fan ndegul ma wax la ndax nga bañ ca juum

 

Loloo ngi xew gaawu bu yemmook ñatti fan,

ci maamu Koor te moom mu jok ñar fuki fan

 

Yu ték juroom ñaar  ya ci weeru Kori wa

ca menna atma muy ca xéytél weer wa

 

Atum junni ak ñatti tééméér ak juroom

benn fukak juroom ñatta la njool ma dem

 

Te moom juroom ñaar fuki at ak ñatti at la tollu cik dundam booba ca mooma at

 

Nan dellu jëm si nak li nu jubluwoon

moodi cangaay la Seydi Isaa yaxaloon

 

Niki ñu kay sangoo da ngay jëkk raxas

sa ñaari ténka ñatti yoon nga kay raxas

 

Balaa nga leen dugël ca ndap la doora siw

ca foofa ngay siwe ngay fas yééné yaw

 

Bul fatte “Bimi Laahi” ca fangay raxase

 say ténxo doora siw bu leen di jaxase

 

Ginnaaw ba nga siwéé ba noppi raxasal

fu fi sobe taxoon ci yaw ak fumu dal

 

Bu jàppandee nga randu tuut taxaw feneen

ndéém raxasit ma taa na , looloo gën ci yoon

 

Nga daldi tek raxas sa ñaari loxoya

dale ca mbàgaya ba ca baaraam ya

 

Ta nga jëkk raxas loxab ndijoor ba

boo àgagalee daldi ca tek càmmoñ ba

 

Nga daldi cay tek sa wetuk ndijoor, daleel

 ca mbaga ma mu jëm ca yeel ba bul tayeel

 

Boo aggalee tek ca wetuk càmmoñ ga

nga def ko na nga def wetuk  ndijoor ga

 

Nga tek ca dënnë ca baat ba

di ko raxas muy wacc jëm ca yeel ba

 

Nga tek ginnaaw ga tàmbalee ca doq ga

mu jëm ca yeel ba loolu mooy xobeeku ga

 

Nga doora jàpp cër bu neck benn yoon

boo dee raxas sa bopp def ka ñatti yoon

 

Dangay sëggël sa bopp boo ka dee raxas

nga tàmbalee ca dong ga boole kaak raxas

 

Say nopp biir baak ca mbooleem biti ba

moomiit nga def ko ñatti yoon ni bopp ba

 

Nga tek ca raxasaat wetuk ndijoor ga

nga jànga “faatiha” boleek raxas ga

 

Nga tàmbalee raxas xa pàqu bopp ba

mu àndandook “faatiha” jëm ca yeel ba

 

Boo àggalee tek ca wetuk càmmoñ ga

mu àndak “faatiha” nig u ndiijoor ga

 

Nga tek ca sab dënnë dale ka ca jé ba

mu àndak “faatiha” ba ca jumbux ba

 

Nga tek ginnaaw ga tàmbalee ca dong ga

ak “faatiha” raxas mu yam sa ndigga

 

Ndéém raxasoowoon tanka ya ca njapp ma

nga daldi leen raxas, set nga tojma

 

Nga jël sa ñaari loxo tanka cam ndox

sotti ci sa kaw bopp ba boole kaak wax

 

Ne “Bismi Laahi Rahmaani Rahiimi

al hamdu lilaahi Rabbil aalamiina” daldi

 

Cay tek “laa ilaaha illaa laahu

Muhammadu Rasuulu Laahi salla Laahu”

 

“alayhi wasalam” foofa la cangaay

la mate  farlul ba di def lile cangaay

 

Deklul ba xam lu cay sunnaak luy farata

ndéém yaa ngi jëm ci def càngaayal farata

 

Am na ci way xam yi ku wax ne ku xamul

luy sunna yak farata kooka sanguwul

 

Ndax am tojam setul cangaayam neen

la te mbooleem julli yunu ca julli neen la

 

Am na ci ñoom ku wax ne yit ndéém sangu nga

 na ñuy sangoo te juumuloo ci set nga

 

Ndeem xam nga ne cangaay li santeb Yàllaa

bu war ci bépp jam bu gëm Buur Yàlla

 

Waxal ne faratay cangaay juroom la

yééné ja booy dug ca biir cangaay la

 

Méngëlé cër ya, lim ka mooy ñaareel ba

ragga ga mbooleem cër ya mooy ñatteel ba

 

Matale cër ya ñëw na di ñeenteel ba

xàllil kawarga moo matal juroom ba

 

Sunnay cangaay la mooy nga jëké loxo ya

raxas ka ba taku kaayi jara ya

 

Balaa nga leen dugëlca ndab la ñaati yoon

raxas sa biir bënbënu nopp ñatti yoon

 

Galaxndikook soraxndiku yii sunnala

leneen lu des xamal ni lu ñu sopp la

 

Bu dee ku léttu soxlawul muy firiku

ci booy raxas bopp ba waaye war na ko

 

Mu jël ca ndox ma def bu baax ca létt ya

bës ka ba derba tooy ci suufi létt ya

 

« Al hamdu lilaahi » ba la nu jubluwoon

matee ci nas la Seydi Isaa yaxaloon

 

Maa ngi gërëm bu baax di santa Yalla

cim ndimmëlëm ba woy wi mat bu sella

 

Nan santa Baay Laay mi nu tee rootaa-ni

taalam ba leeral na sowook « Buldaani »

 

Nuy ñaan ci Yallam ndimmëlëm ba nu metal

lile cangaay ci fépp fu ñu ka waral

 

Ak fuñu ka sunnal “wa salla Laahu

alaa Nabiiyinaa wa man waa lahu”

bottom of page