google.com, pub-1214054292722785, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

Waajal dajeeg Moom

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

Way wii damasi yeene fattali sama bopp ak mbokk yi bes boobu ñuy taxawak sunu Boroom mu warnoo laaj lunu jota def si linu andiwoon si Adduna. Ginnaaw am am geek man man gi, nu dellu si kërug dëgg ga ñinu gunge woon fattenu ñu tëdd ngir xaar bes bu rëy boobu.

Dellul si Yalla Balaa Wees

1. Yaw moomu xëy di sol sa dàll degluma
Tegal sa saag bi ñaari baat la teewluma


2. Ndax jog di dem te doo xalaat lilay yëngël
Day tax nga yàgg àlla tax ba doo ñoral


3. Toogal xalam ki tax nga yewwu siy nelaw
Temu dogal faat sa moroom mu raw ba faw


4. Ki gumbëloo ay jaam ni yaw jarnaa xalam
Te mayla ngay xool soo goree daako gërëm


5. Ki làggaloo ñu melni yaw te may la yaw
Ngay soqqi tànk jeggi paaya bëgg daw


6. Ñaata la xañ xel ñaata nit la xañ alal
Ñaata la xañ wer ñaata nit la xañ njurel


7. Ken dune Buur lutax te kum joxul du am
Kon bala ngaa genn dagaanko xeewëlam


8. Te lum la jox nangul te naŋ si def lu baax
Te naŋ ko wax te nanga koy gërëm bubaax


9. Loo mana am bes dana ñëw nga bako dem
Loo mana xam koo mana doon ñepp si yam


10. Ñu jël la sang jël la sàng tek jullee
Gas bamu xoot suul la nga jubluwaat fële


11. Sa mbokk yeek xarit ya dëpp delluwaat
Ca kër ya bayyilaak sa jëf te doo ñëwaat


12. Danan la jooy ay fan danan jàqqa di waat
Ne dunla miis, ay fan ñu mujja fattewaat


13. Ubbi sa neeg ba jël sa yëf ya seddale
Ya nga bañoon ku laal ko lep lañuy bale


14. Ndeysaan tu tee ñu jël sa sërya sañsewaat
Koo mana doon danañ la fatte ngir dundaat


15. Nga weet sa biir paxma lëndëmga wërla fep
Kerook de loo fàggu si aw yiw daŋ ko xeep


16. Ludul julleeka woor di topp ay ndigël
Dula jariñ ndax luko moy dalay dugël


17. Nga xëy ñu wal Buftaba bes ba ngay taxaw
Wara dajeeg Kiila bindoon te doo ko daw


18. Mu mer kerook di xaacu ñep di daw meram
Yonnen bi ñëw ñaanko mu atte nit ñi dem


19. Ñuy atte bes kerook luwaay defoon mu feeñ
Yuux ya di jip te kunu woo doo saña bañ


20. Nit dina ñëw Boroom bi naako yaa ngi nii
Bes bi nga weddi woona ngii te Maa ngi nii


21. Jël leenko sànni xambe Jaanamaak Jaxiim
Muy jòy tenaa dama xamulwon yaa Rahiim


22. Nit dina ñëw yedda ga tar bafay rotal
Kanam ga, ndax kersa te miim duko setal


23. Nga took xalaat gattañlugaak loo masa def
Foo masa dem loo masa wax te Buur du kaf

24. Ñuwoo sa tur nga wara dem waxak Boroom
Linko defal ak linko tooñ mook say moroom


25. Munaa xanaa kay fattewoo bàkkaaru bes
Kerook ba ngay nëbbu di tooñ nga mujja rus


26. Munaala maala suturaal besub kerook
Baalnaala tay dumala daané li nga fook


27. Ba nga jugee tuub ko kerook laako raxas
Ba far la baal yeneen ya yepp laa faxas


28. Bes ba nga weetee jooy xalaat samab dayu
Laala yërëm ndax Buur bu baax kat du fayu


29. Yonnen bi ñëw jaaraat fi naama tinmasi
Lum manti def xolam la xòtti defmasi


30. Mooy sama soppe kum layal setal nala
Kumo xulool loo mana def dugëlnala


31. Demal nga took sa kerga xaar Yonnent bi
Mu àggalim ramoom ñu ubbi Buntabi


32. Kerook la ñep naa siiw si dellu Àdduna
Yaw mifi des tuubël jubook Habiibunaa


33. Lep luladul may ndam kerook bulko defaat
Lep lulafay andil yaraange bul jëfaat


34. Yaakaar Yonnen ak yërmëndey Ilaahanaa
Warula tax nga ñeme Buur biy Rabbanaa


35. Fobul te waaj ndax ken xamul kañ lay ñibi
Tàkkul te jëf waajal kerook buñ lay robi


36. Koo mere baalko koofi masa tooñ demal
Baaluko koo yoreel fayal laŋ ko amal


37. Boo tarxisee ba jàdd gaawal reccu ko
Tofal ca yiw te ñaan Yonnen tinul lako


38. Away Yonnen sap soppe ñëwna tay di ñaan
Tàllal luxoom di woo sa tur dila dagaan


39. Lu mana xew yaw lanu feetoo xam ngako
Raxas nu fii balaa ëlëk ndax man ngako


40. Lu mana am yam lanu am amun kaneen
Biŋ nu joxee ba leegi seetiwun laneen


41. Bin la xamee ba leegi sakkuwun ñaneen
Binu xamee sa kër ba tay demun faneen


42. Yaw lanu xam yaw lanu miin yaw lanu am
Ngàlla ñëwël jàlle nu ker Yawmal xiyaam


43. Na Yalla joxla bes kerook Wasiilatu
Yaa moom Liwaa ba yaay borom Shafaa’atu


44. Na Yalla julli ñaari yoon si yaw amiiin
Tollook sa ñaari wàccu waay yi yaa Amiin


45. Sëlmël si yaw ak Sahbayeek sa toppe yi
Njabootgi gindi noon yi taawu soppe yi

 


Yoof, Koor 2016
Mamadou Bara Samb/Saxiirantu

bottom of page