google.com, pub-1214054292722785, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

Ku mandoo ni moom 

Unknown Track - Unknown Artist
00:00
 1. Ni leen Yalna Buur Yalla dolliy ngërëm

 2. Ci Seynaa Manjoon mii tee sottiy meyam

 

 1. Donoy sanga baa ngii ci laabiré nit gni

 2. Ci diine akuk ëflé ciy xéewëlëm

 

 1. Na gneen déglu tey jii ma wax ay meloom

 2. Bu ken weddi, ndax moo ma yar maa ko xam

 

 1. Sunub sanga doonul sërign buy tege

 2. Te xam ngeen, yéwén naat cib ab xaalisam

 

 1. Du kuy yonni ay ndaw ngireek sàkku ndimmël

 2. Te sax booko seetee, mufar jox ku gëm

 

 1. Su dee gnaan ci Baayam, su baatam jibée

 2. Da ngay gaaw ne aamiin mu raw ay xalam

 

 1. "Tabaarakta yaa axsanal xaalixiina

 2. Ni leen"baaraka Lahu, baari nasam"

 

 

 

 1. Su fekkoon gni fiy woote gnëppey wurus

 2. Da may wax ne, moom laa fu gis muy ngalam

 

 1. Sunub sanga laa gis du gniiroo du xiiroo

 2. Du tongoo, du songoo, te doo gis meram

 

 1. Du fab tanki rakam, du gor siisi doomam

 2. Da koy def ni boppam, du gottib cërëm

 

 1. Du léewoo, du féewoo, du mbiicoo ka mballo

 2. Du ngaayoo du jéllo, du tiisal nonam

 

 1. Nitam gnee ko të-ngëm, dadul tax mu bangam

 2. Te dey jaamu sangam di màgal waxam

 

 1. Ignaanul, fignaagul, du kuy am di nay

 2. Du kuy suxlu gnennat ngireek bakanam

 

 1. Du kuy jiixi nimmat, du kuy siisi bokkam

 2. Du kuy mer ba fengat ngireek bakanam

 

 1. Ku màandoo ni moom, mbaa nga sàmmoo ni moom

 2. Mbaa nga jaamoo ni moom kay, xanaa mosula am

 

 1. Baay Manjoon kay xanaa yaa di bawkat bu mag bi

 2. Te yow doo nelaw, saayu nit nee xeram

 

 1. Sëtub Maam Asan bii na ngay xagntu yoon wi

 2. Ludul yoon wi bon na, lu bon bul ca jëm

 

 

 

 

 1. Xabbool tanki jàkka te bul manké gnaan ya

 2. Te ngay fonki ràkka, ndégém bëgg nga ndam

 

 

 1. Ki gàddaaye Màkka ngireek fonki ràkka

 2. Te gën leen jàkka na ngeen koy xalam

 

 1. Ngireek been ràkka limël ben junni

 2. Ci fooraay, da fay ful meloom ak jëfëm

 

 1. Ki daa yonni ndaw ya, di daaral waxam

 2. Kilee yonni Baay Laay ci nit gneek ku xam

 

 1. Ba moo tax ma wax lii, ci jàkkaam yonnen la

 2. Xanaa kay da ngeen gàntu, dootul xalam

 

 1. Ci xeet wii ci Soodaan Limamoo ci woote

 2. Di daaral adiisak xur-aanak ikam

 

 1. Ku yër saaru xaliil, te seet baat ya gis

 2. Ne doo kuy werante Limaamook kërëm

 

 1. Ku yër mat-u Rasuul, Omar moo fa wax

 2. “Wa isxasdu uxraa”na ngeen xam ikam

 

 1. Ka daa jéggi jéegoom banaa fii la dal

 2. “Xataa xatwatan” mooy Limaamook kërëm

 

 1. Gisal riiru sowu bi, gisal tanka baa ngii

 2. Ka gnuy weddi dootul Limaamook kërëm

 

 

 

 

 1. Su fekee ne yaa woote yaay noonu nit gna

 2. Ci Njiin laa joyal loolu, xam ngeen cërëm

 

 

 1. Cërëb ndawli, mooy gëm te seet ay soloom

 2. Ludul lii du aqam, te xam ngeen ikam

 

 1. Su fekee ne yaa woote yaay "kanzu" fii

 2. Rasool kay da nuy boole nihmaak gërëm

 

 1. Gisal gnam yu neex yi, gisal kër yu baax yi

 2. Te seet col yu baax ya, na ngeen koy xalam

 

 1. Taxaw naa ci Baay Laay soloom kay du jéex

 2. Ma wax tey ci Seynaa, meloom ak jëfëm

 

 1. Isaa mooy jaraafam te mooy naayibam

 2. Xanaa mooy li ngeen jànga, xam leen ngalam

 

 1. Boroom mey gu yaa gi ci penkook sowoo

 2. Ci “daf-uuki jàlbu” te xam ngeen mbirëm

 

 1. Isaa kay bu dee ndaw, ci yonnen xanaa

 2. Koon it kay nu diy jaam te gëm ay mbirëm

 

 1. Ignaanul te bonul du kuy tiit di wax

 2. Du kuy dox di làkhu ngireek gnakk xam

 

 1. Bu daan dox da daa daagu tiitul kemam

 2. Kemam sax dadul am te moo gën ngalam

 

 1. Bu gnuy mos di woote, di feegnal di xool

 2. Bu nee mël gnu sàbaa te naa mooy ngalam

 

 1. Isaa kay xanaa yaa di samaan mu mag mi

 2. Ne foo buusu gnoognaa nga daw ndax gëlëm

 

 1. Da daa digle tey woote booleek di wax

 2. Koon it kay na ngeen jëf te wottoo gëlëm

 

 1. Ku miin sab jataay kay bu yaggee mu gis

 2. Jikkoom yaak meyam ya, du làqus camam

 

 

 1. Du fiirate mooy gor su am yërmëndé

 2. Yonnen moodi baayam, te xam naa ngalam

 

 1. Sa tur waan ga penku, demal biir sowu

 2. Ba tey yaa ngi diiwaan, nde yaa gën ngalam

 

 1. Taxaw naa ci Seynaa te woy Baay Manjoon

 2. Ci diinéem akuk fokku ciy xéewëlëm

 

 1. Saxal cik woyoflu, te bul dox di reylu

 2. Te bul wut màqaama nde koon doo ko am

 

 1. Sa tool baaya, deel bey te wottul ku ruur

 2. Te bul dog garab koon nga sàggib sagam

 

 1. Ku aw yoonu laayeen du woote ka seexal

 2. Du wooteek màqaama su doone ku xam

 

 1. Ku aw yoon wi laa wax, du wootey màqaama

 2. Di laaj ay "idaaya“ di tiisal gnognam

 

 1. Su fekkoon da nga woote tey kat di seexal

 2. Koon it yoon wi gàntu, nga dal nuy ëlëm

 

 1. Te sax yoon wi xam ngeen ni gnëppaa di farlu

 2. “Fa sukran li mawlaaya muulii-nihma”

 

 1. Na ngeen nooy te teeyal, bësit seeni xol

 2. Ba ngeen xam ni jaam kat du doon ab sangam

 

 

 1. Su fekkoon ne jam sax da fay doon sangam

 2. Du jiitoo ti, seetal ci fardook ikam

 

 1. Na ngeen bàyyi ngagngnate, tuumaal Sërign

 2. Ku am seyxu, war ngaa di wormaal ku xam

 

 1. Bu len ngagngn koo xam ni looy deflu jëlkë

 2. Sërign soxla naa la gnëwël génnë xam

 

 1. MBaa Sërign kaay ko gnaanal, lu gnaaw am na kat

 2. Ne buur Laahu gnëwna ba fabb waaja dem

 

 1. Mbaa Sërign kat sa waajaa nga feebar ba goor

 2. Sa lor lagn ca yaakaar dikkël ndax nga xam

 

 1. Bu leen gnanna tib seex, Sërign deel teral

 2. Di jox aadiyaak ceeb lilee dib cërëm

 

 1. Taxaw naa ci Baay Njoon te woy Baabakar

 2. Te dengkaane say mbir ne yaa raw ku xam

 

 1. Sërign Mbay bu ken tax nga juutal sa njëmbët

 2. Bu juutoo du jébbi du am reen itam

 

 

 1. Sa xam geenu gindi sa man gee ka siiw

 2. Ni leen Yal na Buur Yalla dolliy gërëm

 

 1. Xanaa Mbay da ngaa boole màndook tabe

 2. Koon it man da may boole woy ak xalam

 

 1. Xanaa yow da ngaa woolu Baay Laay mi gën

 2. Koon it man da naa boole gëm laak ngërëm

 

 1. Su fekkee ne yaa boole jàmmaak salaam

 2. Koon it kay da naa boole cantak gërëm

 

 1. Kileey baayu xeet ba, turëm laafu woy

 2. Na ngeen deglu woy wii t exam naa ngalam

 

 

 1. Su fekkee ne baayay dogal mbir ci doom

 2. Limaamoo dogl loolu xam ngeen cëram

 

 1. Su fekkee ne baayay xamal doom ngënëel

 2. Kii, Limaamoo ko jàngal na ngeen xam mbirëm

 

 

 

 

 1. Su fekkee ne doom am na bennub xarit

 2. Koon it yaay xaliil maa la am maa la xam

 

 1. Ma jeexal ci Baay Njoon danay Seydinaa

 2. Na ngeen gnaan mu dolli salam ak ngërëm

 

 1. Fa yaa Seydy, “bii illatun fii fu-aadi”

 2. La kay taxa wér yaa ka am yaa ka xam

 

 

 1. Su fekkee jarak am na bennub “tabiib”

 2. Koon it maa ngi nii, maa la am, ma la xam

 

 1. Su ab sët dikkee gëm sàngam benn yoon

 2. Koon it maa ngi nii maa la gëm maa la gëm

 

 1. Su dollee ngëmëm ga ba muy gnaari yoon

 2. Koon it maa la gëm, ma la gëm ; maa la gëm

 

 1. Su dollee ma dolli, mu dellooti dolli

 2. Ma dolli, ba dolli lu raw aw xelam

 

 1. Su fekkee ne yaa boole mbaax ak yewén

 2. Man it kay da naa boole cantak ngërëm

 

 1. Su woy wii defee mbék ci yow kay xanaa

 2. Da naa woy weneen woy wu xel dul xalam

 

 1. “Wa laakin na nii haamidun shaakrun”

 2. Bu as gor meyee, jàam itam nay gërëm

 

 

 

 1. Su woy kat manee woy ba xéy dal ci man

 2. Ma woy def ko jàassi mu xottib xolam

 

 1. Ne Abdoo di wane  géwél moodi cuune

 2. Bu jàngul Aruut ak bayaan ak ikam

 

 1. Nde woy naa ba tàyyi te gis naa ne woy wii

 2. Dabul geeji mey ya, da maa far wedam

 

 1. Fa yaa Seydi tey ab njegee ngii ma joxla

 2. Da maa xam ne yow rekka mat jëkërëm

 

 1. "Xad in kahdu ka al bikra yaa Seydy"

 2. Walaa xarwa ndax am nga ay warwaram

 

 1. Muril séét bi seet ko damay bagn nga teet ko

 2. Te teeyoo ba gis ay meloom ak jëfëm

 

 1. Gisal ree ju neex ji, gisal saf xorom gii

 2. Ka gnuy toggu dello du biip xarkanam

 

 

 1. Su fekkee ne baayay dogal can ci doomam

 2. Ci yow laa joyal loolu xam ngab cërëm

 

 1. Sa séét bii du dox kat, du wax kat, du fay

 2. Du ngarmbaasu wëjjëm, du yab jëkërëm

 

 1. Baay Manjoon yaa gnu màndi, sa mbaax gee fu làndi

 2. Sa xam gee nu gindi ba deeful gëlëm

 

 

 

 1. Sërign Aadi laa roy ci woy wii xanaa

 2. Bu leen bagn ku roy kat da may kuy xalam

 

 1. “Ixta duunii bi fihlii, ka xawlii” xanaa

 2. Koon it man da may roy ci Aadeek ku xam

 

 1. Na ngeen gnaan gnu dollil nu aw fan te wér

 2. Mu gnaanal nu ak sax te mey nuy dërëm

 

 1. Sërign sab goroo ngii da fay waaja dellu

 2. Bu delloo bu gneegnoom ya yaxub deram

 

 1. Da gnuy xeysi sargal ko booleek di seenoo

 2. Guraak warigar, bëgg xam ay Mbiram

 

 1. Sërign Abdu geesul dawal ya ngi lab

 2. Ne géej yii ku leen xuus da ngay far wedam

 

 1. Sërign Abdu yaa ub ne bakkul xanaa

 2. Ne yaa woy Libaas, ak Isaa aki rakam

 

 1. Gnu baax gnii ku leen woy da ngay am ngërëm

 2. Yonnen doomi yonnen bilaal gneey ngalam

 

 1. Bu saasal manee xonq tax kay melax

 2. Xanaa kay ngalam jaar fa melnib jalam

 

 1. Limamook ndjabootam da gnoo jàlla yii

 2. Yonnen daal dadul kem, xanaa gnooy ngalam

 

 

 

 

 1. Sunub sanga nekkul di foor yaak walliyu

 2. Tegal poo bi, peese nga gis koy ngalam

 

 

 1. “Fa yaa Rabbi salli alal Mustapha”

 2. Nu gëm ay waxam tek ca roy ay jëfëm

BISMI LAHI RAHMANI RAHIMI

bottom of page