google.com, pub-1214054292722785, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

Limaamu   Wàcc    Na

Way wii maa ngui ko tambabalé si rawdub Jamaalay, Altiné 9 Mai 2016 tollook 1er Shabaan di bessu Appel si waxtuw Yooryooru Jamalaay, Jeexalko besu Nisfu Shaabaan si Kambéreen tollook Dimaas 22 Mai 2016. Fas yeene fattélisi jaam ñi ni Seydina Limaamu jëflentee ak ña ka doon baña ka fexeel, ak nimu yeene woon te diglé anduk jullit ñi. Fattelisi wootem bu sella bu mucca ayyib bi ak niñu ko wara taawo sellal ko si lepp lusi rax ak lusi dugg diko tilimël. Ñaax si mbokki taalibé yi ñu defaraat toogaay yi sakku ngërëmu Maam Limaamu te moytu ay dumam. Yal nako Yalla nangu

Limaamu   Wàcc    Na

1. Limaamu Laay wootena digba ñëw na
    Beglena   waar na   ñepp  layebiir na
2. Jotalna      liika     Yalla     yonni   muñ na
    Saxna    di   woote    musta    xaddi   raw na
3. Yeesalna    diine   toj    xërëm   yi    am na
    Sellalna    ruuyi   footna    xolyi    wer na
4. Soobaatna     jikkoyi    te      cëryi    yar na
    Defarna    mbokka    gi    te   aywi    feg na
5. Xallatna   yoonu   diine   Ndjiin   Yaatal na
    Ngir    mi   Rasuulu    ubbiwoon   tëjaat na
6. Lum  masa  wax moo  jëkke  jëfko wan nu
    Xol  leen  si man te royma  maay  Amiinu
7. "Laajumalen tool aki  suuf  mbaa  mbay ma
    Wowumalen ngir addiyaak ngeen  may ma"
8. Jël len  lu  ngeen  fi faggu ñëw ñu seddoo
     Liima   fi  yor   Njiin   rawna   ñiila   seddoo
9. "Boleen  gisee   ku   leen  digël   lu  gën  lii
     Malen digël demleen"  Bilaay moy Ndaw li
10. "Innii  muhibbukum   wa   laa   ansaakum"
      Samak mbëgeel si yeen du dañ "ar'aakum"
11. Woote na atya  not  ñadoon   noonam  ya
      Xolbaak dogoomga moo wedamlo  bañ ya
12. Bes  bam   xëyee  ni  Yalla  moma   Yonni
     Noonya taxaw munaa Boroom bey  'awnii
13. Ñako nawoon  xëy  diko  xas  ak diko jëw
     Ña daako rang boddiko naa dofna ba faw
14. Yedda  Ndijaay  ja   naa   fajil  sa   doom  jii
      Baatam   di   gën  jolli   ñunaa   ay   waajii!
15. Yalla    jotal    kaddomga    gaaya    gëmsi
      Fooreya     ak     Tafsiirya    ñeppa  rotsi
16. Ñulen di ñaawal naa nu ngen  mané  ñëw
      Di  toppa  mool  bu  jinné jappa lee  ñaaw
17. Ñu tontunaa mom lanu gëm  mom lanu am
      Ñu far  di  leen  xasa ka  fitnaal  funu  jëm
18. Mbiram di  gën yokkou ñu gënkoy  noonu
     Jeebaane kook tubaab ba ngir  mu daanu
19. Naako  sa nguur gi lay fexeel muy xaacu
      Bes bam dalee sa Maam  Libaas la reccu 
20. Ña doon fexee  mujja  ragal  ñëw  ñaan si
      Kerook   la    aalu   moodi   Xayrun   naasi
21. "Manatuleena   tax    ma    dellu   geej   ga
      Yallaa  ma   yekki   kuma  toppa  raw nga"
22. Njoolma rañaan na bes kerook gaddayna
       Ñu   diko   wër   manu   nukoo   gis    rawna

23. Noon   yaku   daa   fexeela   mujja   waaru
      Bañ   yako   daa    jeebaané   mujja   jooru
24. Yar  yañu  leen    digë  taxoon  ñukay  wër
      Mu feeñuleen bilay Limaamu moy mbër
25. Mu   jiiteleen   kerook   jubël  sa   noon  ya
      Ñuy  xaxataay   di   ñaawalaat  soppem  ya
26. Saabaya  jooyna   bes   kerook  Limaamu
      Neleen  du   yagg  gaalga rëng ñu yeemu
27. Kerook   tubaab  ba     farna   jaq  ñaanko
      Duma ñadoon  boole  ña  doon  tumaalko
28. Boroom  xolub  wurusba naa   baal naalen
     Ndabul   teraanga  laafi  taaj  xëy  wooleen
29. Fayenaleen  seen  tooñga ak  seen   jëw ya 
      Dileen  bayal  ak   toppatoo  seen   tool ya
30. Fayenaleen seen waxja ak seen  mbañ ga
      Taxawuleen  saa   yun  dugee   kërëm  ga
31. Bes  bam  ñibee  ñu dawsi ngir baarkeelu
      Diko    xëcook    gëmya    Huwal      fadiilu
32. Kon yawmi gëm Limamu xoolal mbaxam
      Namu   fegook  nam jamboree  xool  diinem

33. Musla  xuloo  te  musla  xas  nawlem ba
      Bulko   xulool    bulko  xasal   soppem ba
34. Soppem ba   mooy kepp ku gëm boroom bi
      Neel  yërmëndeem lambana mbolem dun bi
35. Royal  Libaas  si yaatuk xolba  muuñ ga
    Cofeelga ak tallik   kanamga  muñ   ga
36. Ken manta xer badap ki momab wootem
      Nee   nanko   bëggël   ñepp  leedi  diinem
37. Ken manta xer badap ki momab wootem
     Nee  bul  werantek  kenn   leedi  diinem
38. Ken manta xer badap ki momab wootem
      Nee   nanko   jappal   ñepp    leedi diinem
39. Ken manta xer badap ki momab wootem
      Nee   bul di     boddi    kenn   leedi diinem
40. Ken manta xer badap ki momab wootem
      Nee  nan  yërëm  mbindefyi  leedi diinem
41. Ken manta xer badap ki momab wootem
      Nee  bul  di  bañ  kudib  julit mooy diinem
42. Wotem  bi   tax  budaa   taxaw   biiram ba
      Noox   taqalook  yaxu ginaaw gaak xiif ba
43. Nanuko    samm    bañko    rax   sellal   ko
      Teñu    sagal     Limaamu   Laahi    roy     ko

44. Buñiy   sikar   na   ñepp   laab  am  worma
      Tawhiid bu wer ba ken du xas sun Njolma
45. Waxtaan ya nanko segg wax la Njoolma 
      Ak ñay ndonoom daa wax ba teggi tuuma
46. Ba    folkloor   beek   ngistalak    gisleen ma
      Samonte   ak    teggini    tagga    Njoolma
47. Sunu   bëgee    malakay   Yalla   peek   nu
      Danuy   defar   geew yi  ba   ñepp   wegnu
48. Limaamu   seede  nan  ni kay matal nga
      Xallaat  nga  yoonu   diine   laayabiir   nga
49. Lu waay xasee sa yoon wi  nooko  sooke
       Maam nang nu baal lumoy danan tumranke

 

50. Koo xamne saayu tampewul ken dula jox
      Bula meree  tayak   ëlëk   da  ngay  torox
51. Nañu dagaan Limamu sakku ngërëmam
       Te nañu  daw meram  ma moytu ay  dumam

52. Awaay  Limaamu baalnu  far  sun tooñ yi
       Gëmmël ci  sun   ayib  yi   ak  sun     jëf    yi

53. Xamnga sunuk cofeel si Yaw te xam nga
  Liy sunu yeene Maam teralnu man nga
54. Yaw  lanu  am  ñaan  nanu bes payoor ba
   Taabale  ak  yaw bes kerook sa deeg ba
55. Na   Yalla    mayla      lay    Wasiila   besba
  Yaa moom Maxaam ba ak Liwaa ba booba
56. Nu sax ci say ndigël ba daan shaytaané
   Ndax ay pexeem mooy fexe loonu daané
57. Yalla    saxalfi     Abdu ak sa  sët   yi
      Jubël   njaboot    gi    woyofal   seen yan   yi
58. Suma       salaatu       lahi        zil    ikraami
      ’Alan       nabii          wa           aalihil       kiraami

Mamadou Bara SAMB

Nisfu Shaabaan

Kambereen

22 Mai 2016

Limaamu   Wàcc    Na  (Tontub Sàliwu Haan)

 

Lii Baara wax  ngir   yeesalaat sa ngir mi

Yalnanko degga ndax ñu goop sa njiw mi

Ken manta xer ba dap ki moomab wootem

Daan  xëy di  gonta  ngir  sagal   bañaalem

Ken manta xer ba dap ki moomab wootem

daa sakku mbaa ngir gaaña weddi  diinem

La Baara   wax   doyna   ca,   nanko feelu

Ca    ñay   sikar   kureelu   ngir    barkeelu

Saxiir  newoon  Malaaka yaa  ngi wërleen

feek ñungi took "ci Yalla" baa ñu dawleen

Nan moytu Njiin buy janga seen rapport ya

Gis  ca   ni  sammonte wunook   teggin  ya

Sikar  su  riiir   te   andulak   ben   worma

Deefuko   nangu   fafko  def   mbugël  ma

Bu xer  ba moy  yoon  wii  di  kerkeraanu

Mak   ñifiwoon  nde  kon  ëlëk  ñu  yaynu

Fun musa jaar ñep bokka naw waa Laayeen

Tay funu aw ken  xammetul  waa Laayeen

 

Nan   moytu  luy  buurënte  def   li   Baara

Joyal ci  ñun  doon   gënji   nongi     daara

Fun  mana  wacc   ñoo fa  doon Limaamu

Nan farlu  kon   badun  fa  xeep Limaamu

Moonu   sagal   faroonu   tam  ca xeet  ya

Nan fexe  Maam  jappee nu  gën  ji  laaya

Yaw  lanu  am  lun   mana   mandi  tarxiis

Footnu   raxasnu  Maam  fegalnu  aw  tiis

Yaw   lanu  am  lun  mana  lap ci Dunyaa

Yaw  lanu  am  sunuy   cofeel  dafay  law

Ci yaw ni ngooñ, yà jar dagaan te jar naw

Yallana   Buur      dollila       ay    teranga

Samma sa yoon wi yaanu  doy ap    sanga

Bayyifi   Abdulaay    mu    am   salaamaa

Wer woyofal yen bii ci moom dawaamaa

Jullil ci Maam Limaamu  ak Saabaam ya

Ak  ngertëlëm  joxleen la gën ca peey ya

Yalna nga may Baara mi yeesal dikleem

ya, mucc ak Saalihu Aan  may   soppeem

         Venrdredi 27 Mai 2016

Saliou Hann

bottom of page