google.com, pub-1214054292722785, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

Nattuy Yonnent-yi

Nattuy Yonnent-yi

Way wii mangi ko tambalé besu yooyooru Jamalaay tollook besu Appel yamook 31 Mai 2014.    

Masiy xalam coono yi Yonnent bi toggoo ndax wootembi Demb ak Tay, ak niko noon yi sonnalewoon. Disi xalam ni Yalla nattoo kepp kumu yabal tambalee si Aadama ba si Mustafaa. Yalna Yalla Julli si ñoom ñepp.

1. Al hamdu lil laahi kum may seet ko Yallaahu

Ay xeewalak ay nattoom ñooy ànd Yallaahu

2. Ku yeene jublu si Moom sab xol woyof nga wedam

Ndax ay nattoom rëyna sib xol tiisna Yallaahu

3. Am tahsaboo doyna waar ku bëgg Aljana faw

Ba’san ga dal ñifi jiitoon dal la Yallaahu

4. Hattà yaxuular-rasuulu ayna nasrul-lazii

bil haqqi arsalanii ndax tiis wa Yallaahu

 

5. Seetalma Aadama bam lekkee Garab ga kerook

Buur Yalla mer mu Yaras am kersa Yallaahu

 

6. Ibliisu Noon ba di ree Buur Yalla Wacceko far

Xolam ba feesna naqar ak reccu Yallaahu

 

7. Mu ngay wandeelu ca Suuf ba Buur xamalko la tax

Mu baalko fawwa kerook lay sant Yallaahu

 

8. Seetalma Nuhin ginaaw idriisa woona nitëm

Lu mat junniy at ñu bañ wooteemba Yallaahu

 

9. Njabuutu boppam ga soxnaak doomja ñepp ko bañ

Àndak ña doon noonya ak saaysaaysa Yallaahu

 

10. Ñay neewdi dooleya gëm muy woote ñep diko daw

Ñaawalko naako bawal sa gaañi Yallaahu

 

11. Ñuy jaamu seen xeerya Nuhin sonna loolu ba xëy

Ñaan Yalla Tufaan ba ñëw muur suuf sa Yallaahu

 

12. Buur Yalla daaldi alak way weddi yaak ñafa doon

Diiŋat sa ndox ma ñu lap ñook Doom ja Yallaahu

 

13. Hùdun la waa ’Aad sonnal xeewëlya taxna ñu bew

Ba xeeb ndawal Yalla mook gaayam ya Yallaahu

 

14. Mu naan xanaa degguleen Tuufaan ba ak ña sa lap

Tee ngeena bayyi xërëm yii jaamu Yallaahu

 

15. Ñu lànk kaare ba bes ngelaw la màbb la doon

Seen kërya ray kufa nekkoon birna Yallaahu

16. Samuudu xëy wuutuleen si bañ ndawal buur taxaw

Di yedd Saalihu ak ñaawalko Yallaahu

 

17. Mu wàcce Aaya sa ñoom taxul ñu degg waxam

Seen reerga tax ñu fexeel Gëleem ga Yallaahu

 

18. Xaarleen lumat ñetti fan mbugël mu rëy dina nëw

Yuuxuk fajar ga raxas leen fawwa Yallaahu

19. Xaliilu Laahi ma jur luy ab yonnent ginaaw

Ibraayma miy xaritab Boroom bi Yallaahu

20. Teewul Boroom bi nattoo bàyam ba jaamu xërëm

Ibraayma sonn ba dee si waarko Yallaahu

21. Taxaw di semmal ñadoon jaamuy bidiw aki weer

Sewal xërëmyaak ña moomoon reewya Yallaahu

22. Ñu mer taxaw di fexeel Ibraayma taal bamu boy

Bëmëx sa xalya kadoon seen ndawla Yallaahu

 

23. Bardan Salàman la def Buur Yalla daal du faral

Di boddi waajuko yaakar birna Yallaahu

 

24. Ibrayma gaddayna daw mbokkamya ak kaka jur

di wër si Dun bi di maggal Buur bi Yallaahu

25. Ba yala xëy fayko Maam Ismayla teksa rakkam

Is-haaxa ñuy maami kuy Yonnenta Yallaahu

 

26. Ismayla judduna Maam Ibrayma bayyiko ak

Yaayam ja ñoom rek ca xeeri Makka Yallaahu

 

27. Seen marwa tarna kerook ba Hàjaray wërëwer

Rahmànu xëy fayeleen Zamzamba Yallaahu

 

28. Ba doomja maggee Boroom digëlko rayko munaa

Doom nan matal lifi Buur santaane Yallaahu

29. Ismayla naako defal li Buur bi sakku si yaw

Jàngalna kepp ku am tiis muñko Yallaahu

30. Muñëmga taxna mu am garaatu maami Yonnen

Lu waay tegoo nako muñ ngir royko Yallaahu

 

31. Naxool si Lùtin ma Soxnam weddiwòn di fexel

Way gëmya anda ca ak waa reewma Yallaahu

 

32. Luy xeeti ñàwteef ñukay def gorña bayyi jigeen

ñay sàkku ay goor ni ñoom ngir bonga Yallaahu

 

33. Wa reewma faale wuñu doolem ja neewalnañu

Xolam ba jeex far mu ñaan soppemba Yallaahu

 

34. Buur Yalla yonniy Malàkam dëpp sùfsa ñu dee

Ak xeerya muccël ña gëm te woolu Yallaahu

 

35. Seetalma Yuusufa bañkoy yòr si deegba kerook

Baayamba jaqq na moom Yanxuuba Yallaahu

 

36. Ñu forko genneeko am rewam mu xëy diko jòy

Ba bëtya muuruna moom Yanxuuba Yallaahu

 

37. Pexem magmaya demul ñu forko jàyko ka mòm

seen rewma jëndako ngir doomooko Yallaahu

 

38. Soxnamsa nas ay pexeem ngir sàkku Yuusufa far

Tuumaal ko yaqqap deram ca reewma Yallaahu

 

39. Ñu tëcko ay at mu naan As-sijnu xayrun ca kaw

Kasoo ma daqqal di tooñ Buur Yalla Yallaahu

40. Xëy Yalla fayko mu doon Aziiz ba boole ko ak

Baaybaak njabootga mu melnib jànta Yallaahu

41. Ayuuba feebara tax soxnnam ya wacc ko dem

Doomam ya dee lalam jep sanku Yallaahu

 

42. Taxul mu saalit xolambaat musla dañ di xalam

Boroombi bind amak luy ñakk Yallaahu

43. Ba Yalla xëy fayko xeewëlgaak weruk yaramam

Mòk Soxna Rahmatu ndax seen muñga Yallaahu

 

44. Zun-nùni mòm aw nitëm dañkò sonal bamu mer

Ndax weddi gaak lànk woteem booba Yallaahu

 

45. Mu dugga gaalga ñu xëy daanel ko jënwa warax

ko muy sikar ca sa biir jën woowa Yallaahu

 

46. Ba jënwa yàbbiko feebar dap ko ñaanama tax

Ba Buur werëlko ba may koy toppe Yallaahu

47. Mùsaa Kaliimu la Buur ilhaam ñu defko sa kees

Mu teer sa kër buur badoon ray liir ya Yallaahu

 

48. Yaayamja jaqq na Buur bañlooka weenya mu far

Ñëwaat si moom ngir dëfël xolam ba Yallaahu

49. Firawna doomoona Mùsaa Soxna Asiyatin

Yaayooko Bintu Muzaahim gëmna Yallaahu

 

50. Mu màgg dòn wër dajek ñuy xeex mudoon àtte far

Ray waaja mòm reewma feg mbokam ma Yallaahu

51. Firawna xëy diko wër ngir rayko Mùsaa laxas

Jëm reewi Madyana ak xiifam ba Yallaahu

 

52. Mbokkam ma ngir waa kërëm teralko maykofa far

Doomam Shu’aybooka baax te woolu Yallaahu

 

53. Ginaaw digëmba la Mùsaa jël njaboot ga laxas

Ngir dellu Misra fadoon dëkkëm ba Yallaahu

µ

54. Siinaa la Haatif ba wòwe Njambé naako demal

Woo Aalu Fir’awna bil Aayaati Yallaahu

55. Innii axaafu la wax Buur naako ndaw du ragal

Ku Yalla sas kay manoo bañ yanba Yallaahu

56. Mu boole kok mbokkamay Hàrùna muy waziram

Ñu jublu kër buur ba ak doolem ja Yallaahu

 

57. Mùsaa wedamlooka mook njabarya merna kerook

Munaako doo darra Yallaay Buur bi Yallaahu

 

58. Muy xëy di waar nitña bes Boroom digëlko mujël

Mbokkam ya dem Mu labal Firawna Yallaahu

59. Nitëm wa doon nattu, Mùsaa sonn loolu si ñoom

Ba Saamiriyyu gëlëm wloo leen faww Yallaahu

60. Luy xeeti ñaawteef ñukay def ken du jàdd ba dab

leen ken du bew ni Banuu Israayla Yallaahu

 

61. Ku toqqi tay si jubël njaboot, na jàng si moom

Mùsaabnu Imraan ma muñ seen mbonga Yallaahu

 

62. Goroomba yit noon la sonnee wòn si waaru nitëm

Ñuy jaamu Laykata bañ Boroom bi Yallaahu

 

63. Shu’aybu naaleen nangen weetël Boroombi Ahad

Te bayyi saccaaka naxtaan nitñi Yallaahu

 

64. Ñu lànk naako manoo tax ñuy matal wala ñuy

Ba sun Garap gii fi Maam bayyeendi Yallaahu

 

65. Ñu ngay xasak diko ñaawal tëkku nanko ba

Buur Xëy mer alak leen sa yuuxook niir wa Yallaahu

 

66. Mayuk Sulaymaana ak Dawuuda buuri Banii

Israyla teewul ñu bañleen weddi Yallaahu

 

67. Ilyaasu, Ilyasa’un, Zul kifli waar nañu leen

Ñu lànk bay ray ñadoon Yonnen ya Yallaahu

 

68. Zakariyaa’u taxaw di waare ñuy bañ ba far

Maggatna loolu mu ngay ñaan doom fa Yallaahu

 

69. Yërëmnaleen loolu tax mu ñaan ku donn Yonen-

tam googa ak waare waak jaamoomga Yallaahu

 

70. Teewul fexel nanko faagaagal ko boomati kay

Yahyaa ma donnoon yonentaag leerga Yallaahu

 

71. Sëtëm ba Iisaa yitam dañkoo fexel diko ray

Buur Yalla yeegël ko Fis-samaa’i Yallaahu

 

72. Iisaa mu jambure mii xolam bu laabire bii

Doorul xasul kenn tooñul kenn Yallaahu

 

73. Ku dëddu woon la amul woon kër di wër di dëfël

ñan beddiwoon, gaaya ñëw ngir bòmko Yallaahu

 

74. Ba digba yeksee xolam jeex ngir yërëmna kerook

Njaboot ga reer sa ginaawam fawwa Yallaahu

 

75. Nattuy Nabil Mustafaa jiituk judoom lako dal

Ba Yalla faate ka doon bayam ba Yallaahu

 

76. Ñu xëyko jur muy jirim yaayam ja yorko juroom

ak benni atya Amintaat faatu Yallaahu

 

77. Maamam ja Abdul Mutallib yorko ñaari atam

Ak Mustafaa mat mu ñakkaat Maamja Yallaahu

 

78. Baayam Abuu Taalibin xëy yorko yor bu rafet

Ba Yalla namm sa moom Mbiram ma Yallaahu

79. Mu xëy di woote Qurayshin lànk kaare taxaw

Kontar Ndawal Yalla ngir nërmeel ko Yallaahu

 

80. Julit ña gëm di nëbuy jaamooka julli di ñaan

Si Daaru Arxama ngir neew doole Yallaahu

 

81. Qurayshi dem si Abii Taalib tenaako waxal

Ñu joxko nguur ak alal mu bayyi Yallaahu

 

82. Yonenba naako bilaay Baay Yalla mooma yabal

Ku Yalla yonni manoo xëy lànk Yallaahu

 

83. Tenaako bun ma yenoon Jàntak Badar bi du tax

Ma bàyyi woote bi Ndaw laa rekka Yallaahu

 

84. Qurayshi naako waxal loo bëgg nan lako jox

Si nguur maxaamaak alal nga bàyyi Yallaahu

 

85. Yonnenba naa lima wax du dañ kerook lañu jog

Fayseene beddi Nabeek mbokkam ya Yallaahu

 

86. Ken jàyuleen ken jëndul seen njàyma ken jëlëtul

sa ñoomi Soxna Yonnenbay sant Yallaahu

 

87. Julitña xiif bay añeey xob marwa tarna sa ñoom

Teewul ñu japp kadoon seen Waaja Yallaahu

 

88. Buur Yalla xëy jël kadon Baaytëxba jël Xadija

Yonenba jaqq na ak jullit ña Yallaahu

 

89. Ñuy xëy di ñaawal Julit ñay door di leen toroxal

Ba ray Sumayyata ak Yaasir fa Yallaahu

 

90. Yonnen yërëmleen digëlleen far ñu dem

Habasha Kerook Najaashii teral leen gëmna Yallaahu

 

91. Yonenba xëy dem sa dëkkub ñay ndijày ya kerook

Taayif taxaw weddi kem wa Makka Yallaahu

 

92. Ñu boolekok xaleyaak saaysaay sa sanniko ay

xeer toj jëwëm ba deret jay tuuru Yallaahu

 

93. Ñu xotti dalla ya wërkoy saaga ak diko door

Genneeko dëkk ba jeexal xol ba Yallaahu

94. Malaka Yalla ma yor montaañ ya naako waxal

Ma door si ñoom Axshabayni leegi Yallaahu

95. Yonenba naa bayyinaalen ndax bañun ma dañoo

xamul bilaay ken amul xolam ba Yallaahu

 

96. Kerook la Jinne ya boolo ñëw di jebbalu si

Naan kaan bilaay yaay Rasuulu Laahi Yallaahu

 

97. Mu dellu Makkata delluy waare ñii diko daw

Ñaay jeem fexelkooka tiisal xolba Yallaahu

98. Bes Yalla nattuna Yonnen dog waxamja sa mòm

Jibriilu gëj fa ñukay jeebane Yallaahu

99. Tenaa jineem jimu dòn deeyòla mer mu wedam

Ñuŋ kay xasak diko ñaawal woorna Yallaahu

100. Mu yeek sa dojwa di seenu gan gadoon xaritam

Ñu naan mu ngay xaru ngir gacceem ga Yallaahu

 

101. Saaruw Duhaa wacc naakoon Yalla jeppi wula

Muñël ta motalli wootem booba Yallaahu

 

102. Noonamya daldi wedam muy woote bes lanu xëy

Waxtaane betta ko njël ngir rayko Yallaahu

 

103. Ndigël la wacca mu gaddày bayyi Haydara muy

Delloo Amaanaat ya Yonnen gëm na Yallaahu

 

104. Yonnenba ànda na ak Siddiixu daal di njëlu

Di dox ba àgg si xuntum Sawri Yallaahu

 

105. Asmaa'u sen dòmja modaan andi meew ma sa ñòm

Qurayshi xëy diko seet ngir rayko Yallaahu

 

106. Ñuy wër ba tiim leen Abù Bakrin ragal na ñu gis

Yonnen ba far tere wotem booba Yallaahu

 

107. Bul jaqq ndax kima woo waxlòma yanma yanam

Moonuy fegal ayu yeefar yooya Yallaahu

 

108. ’inaayatul-laahi mooleen làqq ken gisuleen

Bañ àgg Tayba dajeeg Ansaarya Yallaahu

 

109. Jullitña bayyi allal jaak kër ya fekki Yonen

Sa reewi Taybata ngir seen ngëm ga Yallaahu

 

110. Noonamya gën diko bañ Soppem ya gën diko gëm

Baatam ba gën di sewal xërëm ya Yallaahu

 

111. Yeefar ya toogu ñu jël gawar ya xeex si Yonen

Badar Uhud Xandaxin ngir bañ ko Yallaahu

 

112. Badar la Yonen taxaw di ñaan ba kaalaga rot

Naan Yalla buñ not sa mboolò mukk Yallaahu

 

113. Jaysun kerook notna jayshal mushrikiina ñudaw

Seen lim ba seen doole seen ngannaay ya Yallaahu

 

114. Uhud ñu xeexati ak moom gaañ Yonen ba kerook

Jullit ña fook nan ni Yonnen dee na Yallaahu

 

115. Ray nan si jambaari lislam rayfa Hamzata far

ab lim bilaay ñeeka bon te weddi Yallaahu

 

116. Ahzaab la Yeefërya boolok reewma naa bile yoon

Nan fekki Yonnenba fagaagal ko Yallaahu

117. Ngelaw ga daqqe naleen Madiina tiit nanu daw

Buur Yalla neenal la doon seen yeene Yallaahu

 

118. Ba at ma delsee Yonen xëy jublu Màkka bëgoon

Siyaare Kaaba ga far maslaa fa Yallaahu

 

119. Noonamya gën diko bañ Soppem ya gën diko gëm

µBaatam ba gën di sewal xërëm ya Yallaahu

 

120. Ñaar fukki siy at ñu kay xeexak di xeeb limu yor

Yeefër ya Naafeq yaak Yëhuud ya Yallaahu

 

121. Sen bonga taxna ñu wor sen hudna booba mu jog

Ngir jublu Makkata mooy fathom ba Yallaahu

 

122. Mu ñëw di toj luy xëreëm setal haram ba

Bilaal yeeg nodd Lislaam taxaw ba faww Yallaahu

 

123. Yonenba baalna ña doon mbokkamya daako sonal

Ñu naako yaa baax sa baayit baaxna Yallaahu

 

124. Aamul wufùdi ga ñëw ñep wuy si gënji Yonnen

Mu jiituleen jublu reewam Makka Yallaahu

125. Ginaaw Ajam ga la Yonnen dellu Taybata far

Feebar ba dugga ko muy waaj digba Yallaahu

 

126. Ñu took gisun ko sa jakkam jooja Saabaya jog

Di laaj Yonnenba ñu naan feebarna Yallaahu

 

127. Seen xolya tiit na ba boolo nañ sa jàkk ja took

Di jooy Yonenba ragal demam ga Yallaahu

 

128. Jooyoo ya taxna mu jog ñu fabko ak mititam

Munaa xanaa manu leen gëm Buur bi Yallaahu

 

129. Te naa ku Yalla yabal sab dig du jaas abadan

Samab digit bu ñëwee ma dem fa Yallaahu

 

130. Muñleen ëlëk soriwul nu naani Kawsara mooy

Samab digak yeen kerook Mbay joyna Yallaahu

 

131. Tàngàywa metti ñu tùrkom ndox xolamba di muñ

Ñu takk bopp ba muy sabbaah fa Yallaahu

 

132. Diirëb dundëm ga xamul noflaay te womle wuton

Ndekkeena ndox ngir yorul lum togg Yallaahu

133. Doomamya ñeppa ko jiit Barzax mu muñko ludul

Zahraa u Fatimatoo jur sët ya Yallaahu

 

134. Nattoom ya ñoo walangaan si Ahli-baytin

ñu jël ñii genne ray ñële ñii ñu beddi Yallaahu

135. Ndem Mustafaa gëna gën ndem Mustafaa gëna baax

Ndem Mustafaa gëna am teraanga Yallaahu

136. Ndem Mustafaa mata xool ndem Mustafaa mata roy

Ndem Mustafaay wane yoon wiy jalle Yallaahu

137. Lu waay tegoo nako muñ ndax dacna fuuf luka raw

Moom Mustafaa moom mi gën nit ñeppa Yallaahu

138. Boroom bi wowaatko soppem yepp took diko jooy

Buur Yalla nammàt dikaatëm worna Yallaahu

 

139. Mu wacc reewi Ajam wooteem ba tambaliwaat

Ngir jangalaat nit ñi muñgaak dalga Yallaahu

 

140. Mu feeñ si xeetu Lebu ñuy jaamu Yalla di rax

Seen jaamu googa Xërëm yaak Tuurya Yallaahu

 

141. Zakin si weeru Rajab la mbir ma aksi si moom

Yayaam ja daaldi laxas Maam Kumba Yallaahu

142. Lekkul waxul ñetti fan la xalwa yekki sikar

Di sant Yalla midul dañ mukk Yallaahu

 

143. Mu wo njabòtga nileen Buur Yalla defna ma dòn

Xayral-waraa nanu muñ ta sant Yallaahu

 

144. Dimàs la yùxu sa kaw Yallaa ma yonni ma doon

Muhamadum demba doon Mahdiyyu Yallaahu

 

145. Mbokkamya naa dofna nak saalit ga yobbuna far

Boppam ba took diko ree muy woote Yallaahu

 

146. Ñunaa Ndijaayja sa doom jii jinne japp nako

Jogël si moom balamoo xëy sànkou Yallaahu

147. Limaamu naako Ndijaay Yallaa ma yonni mbirëm

Ku Yalla yonni manoo xëy lànk Yallaahu

 

148. Muy woote weetël Boroomam ñepp naa dufi am

Li maam bawak nun du niil muy tudd Yallaahu

 

149. Wa reewma deggë mbirëm di ñëw di jebbalusi

Mbolooma yokku sikar say jolli Yallaahu

 

150. Ñu xëy di ñaawal ña gëm di jeem dileen toroxal

Limaamu naalen na ngeen muñ faww Yallaahu

 

151. Noonam gën diko bañ gaayam ya gën diko gëm

Baatam ba gën di sewal seen Tuur ya Yallaahu

 

152. Ñu mer kalaameko ak buur naako so moyuwul

Kiy simpi samp bi xëy daneel la Yallaahu

 

153. Ngannày yu takku la am soppem ya gëmnanuko

Jiyaar la woote mbiram day jolli Yallaahu

 

154. Tubaab ba ñëwna sa mòm fekkòn Sahàbaya tòk

Di tudd Yalla ñu laajleen Goor gi Yallaahu

155. Ñu fekk Baay Laay sabiir dòn jeema taal mu nasax

Ñu ceene Njoolma mu rot ñu yeemu Yallaahu

156. Ñu genne soxwa bëgòn bòm Mam Limaamu mujël

Noppam ba ak biir ba joxleen woolu Yallaahu

 

157. Ñu teqq takkul ka songoon Maam Limaamu kerook

Dootul xalaata ñëwaat ca kër ga Yallaahu

 

158. Noonam gën diko bañ gaayam ya gën diko gëm

Baatam ba gën di sewal seen Tuur ya Yallaahu

 

159. Ñu ànda dem seeti Jal Seriñ Ndakaaru lawoon

Ni waa Qurayshin banuy gis Baay ba Yallaahu

 

160. Mu naan Limaamu bawal sa gaayi dellu ji seen

ay kër nga weetëk Boroom bi, jaamu Yallaahu

161. Mu naako medd du dàqqay tan yu wut si ndawal

Maay meddu Yalla mi gaayey tan yi Yallaahu

162. Limaamu naalen bilaahi Yalla mooma yabal

Ku yalla yonni mano bañ woote Yallaahu

 

163. Saa woote bii su matul Isaa mu ndaw mile kat

mookay matal leey nameeluk Buur bi Yallaahu

 

164. Sa guddi googa la jog gaddayi bayyi ganaaw

Soppek xarit yak njabootam gepp Yallaahu

 

165. Lëndëm ga tarna kerook muy dox ba ñëw

Malika Ngejjam ga warna ku am tiis demfa Yallaahu

166. Tubaab ba tëkkuna ay mbokkam neleen fumu dal

Waxleenko baa ma mbugël yeen ñepp Yallaahu

 

167. ‘inaayatul-laahi moolen làqq kenna xamul

Fum dal xolam ba yërëm mbokkam ya Yallaahu

 

168. Mu genn naa maa ngi nii ñu bayyi mbokk ya far

Ku am xolam dootu am si Dun bi Yallaahu

 

169. Kerook la àndak Tubaab yàk noon ya jublu Gore

Ñu naan ki daan woote tay lay sànku Yallaahu

 

170. Soppem ak taalubem yay jooy di yuuxu sa kaw

Limaamu naa duma wees Beer woorna Yallaahu

 

171. Ca Beer la gaalga taxaw ñu xamni Seydi Limaam

Du noon bunuy sànki Kongo Belsi Yallaahu

172. Ca Beer la Baay Laay wanee keemanya gardya tiit

Di ñaan mu dellu mu bañ moo woolu Yallaahu

173. Bam dellusee la Tubaab ya naako Goorgi waxal

Ñi sos ñu jël len alak leen faww Yallaahu

174. Limaamu naa bayyi naaleen ndax bañun ma dañoo

Xamul bilaay ken du Baay Laay woorna Yallaahu

 

175. Xarit ba Mbay Silla gëm wootem ba daalko teral

Ñu mer ba folliko moom Xaadii ba Yallaahu

 

176. Limaamu dellu di wootey jaamu Yalla mbiram

May jolli noon ya di gën koy jeppi Yallaahu

 

177. Mu ngay yabal taalibem si tooli noon ya ñu bay

Ta mooy joxey añ Limaamoo gën fa Yallaahu

 

178. Ku feebaroon bò ñëwee mu ëf nga wer te werul

Mettit musul tàggalook yaram wa Yallaahu

 

179. Feebar sonal ko te teewul saa yu gan ña ñëwee

 Kanam ga talli mu ree waxtaan fa Yallaahu 

 180. Ba bes gëtëm ya sonal Limaamu am kufa ñëw

Doon jeema faj far bëtëm ya muuru Yallaahu

 

181. Noonam ya naa kifi doon wooteeka jàngale tay

Moo gumba an lamu xam muy sant Yallaahu

 

182. Ñunàko nan lay gumbee kudib Yonenta munaan

Da ngeena jàngul mbirëm Yanxuuba Yallahou

 

183. Gëtëmya muuru xolam bay gis ba sooko jubee

Mu wax sa tur, ken manul peek may ya Yallaahu

184. Mu sax ca sëgg ga zaayun siy atam diko muñ

Di sax di woote di waar waa reew ma Yallaahu

 

185. Ña nàngu woon bëriwuñ Tanneef ya ñooka sagal

Muy waare naa sama cër mooy woote Yallaahu

 

186. Digëm ba daaldi jigeñ Limaamu digle ñu woo

Soppem ya ngir Korigaak julleem ga Yallaahu

187. Ñu wër Limaamu ca jeexaaybaak mittit wa kerook

Ak leer ya ak taar ba muy ab jant Yallaahu

188. Tàngaay wa dugg ko muy dox gaaya japp ko muy

Wax gaaya naan nanu gaaw ma àgga Yallaahu

 

189. Sallaaw kudib neew dinay far jiite kuy dund man

Janaaza laa xolya tiis ngir nawko Yallaahu

 

190. Mu naa ku yeene Yonen joxkob dërëm nama jox

Maay Mustafaa maay Rasuulul-laahi Yallaahu

191. Mu jiiteleen julli ñaan xeetamwa mucc kerook

Limaamu moo gore moo am yeene Yallaahu

192. Ginaaw xutab ya gisaatun Njolma day bëga dem

Firdawsi ngir lamu doon wax matna Yallaahu

193. Wootel na Yalla ba dem saxal fi diine ju wer

Ku doon bañak diko kontar sewna Yallaahu

 

194. Banook Yonenta Isaa muy xàll yoon wifi

Maam Daan xall doon gaynde doon ab janta Yallaahu

 

195. Ñeen fukki atya kamaal Seynaa Manjoon taxawaat

Di xall mook Baabakar ak doom ya Yallaahu

 

196. Baay Seydi Caw xalifaam yaatal fi yunu Limaam

Baay Raan nëwaat awko àndak Abdu Yallaahu

197. Baay Abdulaaya taxaw doon jaasi diine ju wer

Dawal na Seydi Manjoonak Doomya Yallaahu

 

198. Turëw Limaamu si biir reewmeek fudul Senegaal

Tay jibna Buur fayko muñ gaak dalga Yallaahu

 

199. Sëtëm yi daaldi taxaw àndak Sahaaba yi tay

La Maam jiwoon saxna doon ab foore Yallaahu

 

200. Waa Ahlu Laay nañu seet si Maam Limaamu te seet

Siirab ku woote jëmoon ca Buur bi Yallaahu

 

201. Nan muñ te baale te ñaan Buur Yalla gindi ku reer

Te bañ xuloo aka xeekak xaste Yallaahu

 

202. Na Yalla julli si Baay Laay ak ku topp sa moom

Mook Anbiyaa yi te sëlmël faww Yallaahu

 

203. Te yokk fan Abdulaay te maynu jot ngërëmam

Moom miy sunub sag di sun ab sang Yallaahu

 

204. Defalnu xol yu nangoo toggoo dogalyi gërëm

Buur Yalla kontàn silum xëy defko Yallaahu

 

205. Ay Yalla maynu nu wax Ay Yalla manynu nu def

Li Maam bëgoon kuka wax ak defko Yallaahu

 

206. Sumas-salaatu 'alal-Muxtaari xayri anaam

Wal-aali was-sahbi wal-atbaa’i Yallaahu

Mamadou Bara SAMB LAYE

Appel 2014 31 Mai 2014

3.Am tahsaboo (أم تحسبوا ): Ndax da geena fook ni. Muy aaya bi sunu Boroom di artu way gëmyi nileen ndax da ngeena fook ni di ngeen dugg ALjani ta (Baasan) muy tiis wi dallon ñi leen jiitoon duleen dal ?

 

 

 

4. Hattà yaxuular-rasuulu ayna nasrul-lazii bil-haqqi arsalanii” ( حتى
يقول الرسول أين نصر الذي بالحق أرسلني ): Boroom bi mooy melal tiis wi daan dal ñi jiitu, di waxni daana metti ba seenab Yonnent di wax Ana Ndimbalul Yalla -mima yonni si dëgg- ?.

 

 

13.’Aad (عاد ): Niti Yonnent Yalla Huud.

 

16. Samuuda (ثمود ) : Niti Yonnent Yalla Saalih.

 

 

23. Bardan Salàman (بردا سلاما ) : Sawarasa defum peex ak jamm si Ibrahiima.

 

39. As-sijnu xayrun (السجن خير ) : Kasoo ma daqqal di moy Buur Yalla

 

 

40.Aziiz (عزيز ) : Kilifa gay or alali reew ma. 41. Zun-nuuni (ذو النون ) : Yonnent Yalla Yuunus

47. Ilhaam (إلهام ): Yekkiiwal, moy li Yalla def si xelu yaayu Muusa mu dof doomja si kees.

 

 

49. Bintu Muzaahim (بنت مزاحم ): Aasiyatu Soxnas Firawna.

 

 

 

54. Haatif (هاتف ) : Kàddu guy wax te doo gis jëmm ja.

 

 

23. Bardan Salàman ( بردا سلاما ) : Sawarasa defum peex ak jamm si Ibrahiima.

 

 

39. As-sijnu xayrun (السجن خير ) : Kasoo ma daqqal di moy Buur Yalla

 

 

40.Aziiz (عزيز ) : Kilifa gay or alali reew ma.

 

41. Zun-nuuni (ذو النون ) : Yonnent Yalla Yuunus.

 

47. Ilhaam (إلهام ): Yekkiiwal, moy li Yalla def si xelu yaayu Muusa mu dof doomja si kees.

 

 

49. Bintu Muzaahim (بنت مزاحم ): Aasiyatu Soxnas Firawna.

 

54. Haatif (هاتف ) : Kàddu guy wax te doo gis jëmm ja. Aalu Fir’awna bil Aayaati (آل فرعون بالآيات ) : (woo) waa kër Firawna si ay keemaan yu rëy.

 

55. Innii axaafu (إني إخاف ) : Damaa Ragal,

 

56. waziram (وزير ) : Jëwrinam.

 

62. Laykata (الأيكة ) : Garab gi waa kër Shu’aybu daan jaamu.

 

71. Fis-samaa’i (في السماء ) : Kaw Asamaan.

 

 

80. Daaru Arxama (دار الأرقم ): Mooy kër gi jullit daan laqqu di jaamu, ngir daw ayu yeefër yi.

 

 

94. Axshabayni (أخشبين ) : ñaari doj yi wër Taayif.

 

 

103. Amaanaat (أمانات ) : Denkaane ya.

 

 

108. ’inaayatul-laahi (عناية الله ) : Dencub Yalla.

 

113.Aziiz (جيس ) : 313 muy limu julit yi. notna jayshal mushrikiina (جيش المشركين ) : Armeb Bokkaalekat yi.

 

 

121. hudna (هدنة ) : seen xaatim ba si weer ngannaay. Fathom ba ( فتح
مكة ) : ubbik Makka ga.

 

124. Aamul wufùdi (عام الوفود ): Atum mbooloo ya, bi Araab yep mangee wuysi Yonnen.

 

 

139. Ajam (عجم ): Xeel widul Araab.

 

141. Zakin (زك ) : 27. 143. Xayral-waraa (خير الورى ) : ki gën si mbindeef yi,

167. ’inaayatul-laahi (عناية الله ) : Dencub Yalla.

 

 

175. Xaadii (قاضي ) : Atte kat ba.

 

184. zaayun (زاي ) : Juroom ñaari At.

 

 

189. Janaaza (جنازة ): Ab neew.

 

 

 

192. xutab (خطب ) : xutba yamu jangaloo woon.

 

 

195. Kamaal (كمال ) : mat.

 

 

199. foore (foret) : Àlla bu fatt.

 

 

202. Anbiyaa (أنبياء ) : Yonnent yi.

 

 

206.Sumas-salaatu 'alal-Muxtaari xayri anaam, Wal-aali was-sahbi wal-atbaa’i Yallaahu ( ثم الصلاة على المختار خير أنام، والآل والصحب
والأتباع يالله ) : Yalna Yalla Julli si Tanneef bi, Gën ji mbindeef mook njabootam, ay sahaabam aki toppeem.

bottom of page