google.com, pub-1214054292722785, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

Seydi Rohu Laay kula woy

SEYDI ROHU LAAY KULA WAY - RANE DIA
00:00 / 00:00
SEYDI ROHU LAAY KULA WAY - CISSE NDOYE
00:00 / 00:00


Bismi Laahi Rahmaani Rahiim

 

 1. Bismi Laahi may bëgg woy Seydina Limaamu te woy

Rohou Lâhi ndax kuka woy am ngërëm fi jannati

 

 1. Deglu leen ma yeen ñi nélaw ci jamaana wax fi ñu aw

Ba gëlëmté reer nanu faw bi imaami rahmati

 

 1. Waaja sééntu mahdyu moom té gisoon mandarga ya xam

La mu janga woor ka ni moom moodi zul kalaamati

 

 1. Ndax bidiiw ba fèñ ca soloy maam limaamu fèñ na di lay

Gaaya janga gis ko ne mooy daalu zul Alaamati

 

 1. Mooy mandarga mahdyunaa Maam limaamu wooté munaa

Nane ka muñ bésam ya mu naa moodi zul alaamati

 

 1. Bés ya ma ñu ñëw diko laaj mu muñlooti gaaya ka laaj

ñetti weer ni leen bunu aj sunu mbir bi subhati

 

 1. Wéér ya ma muna nanu jëm ñetti at you mat banu xam

Bukay wéésu xam léén né moom moodi zul alaamati

 

 1. At ya mat Ñu ñëw muni leen ma ngi waat bou féké ni njiin

Mooy limaamou seydu zamaan la asiilu xaryati

 

 1. Daldi dug gaal ga di dém aatif ba wax ka soloom

Waat nga lakka moy nga limaam fiika laanal xusrati

 

 1. Doora binda létar té naa ka jogoon di waat lak naa

Yéén ñi dés niléén aamana bi imaami rahmati

 

 1. Gaañi yééwu léén ci mbirëm ku xamul na laaj ñaka xam

Ku kiñaan nga gén ca moom bil huda mine subhati

 

 1. Gaagni séénu mahdiyu ñoom té ñu janga gis ni judoom

Aama Anrasin té imam ñëw fi chahri Idyati”

 

 1. Boo yëré masarixu xam li max té déésula jam

Bul wérantéék waaju gëlëm soobu fil juhalati

 

 1. Maam limaamu ñëw na ba fééñ déglu léén ma wax fimu fééñ

Aama Aasasin cala fééñ gaña bañ di séénu ti

 

 1. Gaañi woolu léén baña jum Maam Limaamu am na ngërëm

Moom mi feeñal yoon wudi jëm daaru Zil salaamati

 

 1. Maam Limaamou laaya toxal seen xërëm ya daldi saxal

“Bi tawhiidi Rabbi kamala jalla an sari kati”

 

 1. Baatub laa ilaha illa laah la saxal di wooté lilah

Dalni aajiboo daya laahi wuyu leen li dahwati 

 

 1. Mu taxaw di wooté ca kaw gaaña bañ mu yekki ca kaw

Ruuhu naa kilee ma di aw mooy maal Bi dahwati 

 

 1. Fekk naa ñi janga ñu naa mahdyoo di seydi zamaan

Té isaa di wuutu makaan ba fii bahdi nusxati

 

 1. La ñu wax moyul dafa am Mahdyoo di Seydi lu maam

Ruuhu laaya wuutu Limaam fii balaaxi dahwati

 

 1. Ñoo waxoon Isaa di jullee mahdyam ndéém joknafa lee

Am na, Ruuhu laaya julee bi Imaami rahmati

 

 1. Gaañi yeewuleen baña juum gëm Limaamu ak xalifaam

Seydi Ruuhu laahi ku ka gëm am gënéél fa jannati

 

 1. Mahdyoo ngi woote ba wéy tekfi ruuhu laahi mudi lay

Gaañi rééré leen bañu wéy yaxtafoola zaarati

 

 1. Yeewu leen te xamne Limaam ak Isaa ku leen boolé gëm

Yàlla Buur ba fey laka ndam min sawil kiraamati

 

 1. Gaa ñi gëm Limaamu te gëm Seydina Isaa fu ñu jëm

Am téraanga boole ca ndam Min zawil Kiraamati

 

 1. Soo yaboo teral fuñu jëm fuñu wacc am na ñu ndam

Ñoom ñi boolé ñaari ngalam tey xayaarul ummati

 

 1. Seydina Isaa di ngalam wuñu segg am na ngërëm

Defna fiy jalooré ba dem huwa zul kiraamati

 

 1. “Huwa samsu laysa lahu “Fii zamaani zaa misluhu”

Ya Uxayya xuz annahu kanzu zul hinaayati”

 

 1. Am na diine moodi kamaal Al hassibu zeynu fihaal

Samsu diine suux na huwal hafu zul Kiraamati

 

 1. Moofi daan défar lu jubul lufi yakku seydi jubal

Boo bañee ñëwit mu yabbal ku ca dem fi saahati

 

 1. Yàll Buur bi rus na ka moom nasaraan du weddi waxam

Moodi gar ku nekk fi moom woolu dootu jàqati

 

 1. Boo defee lixuur ba gëlëm ci sa mbir ba seet ba xalam

Doo xalam ludul beg dem Li isaa fii saahati

 

 1. Boo ñewee di laaj si ndigël Seydi jox la gën je ndigël

Boo jëfee la Njool ma digël doo fa jog di réccu ti

 

 1. Waaja ñëw di laaj si ndigël dellu wor la Seydi digël

Kooku dootu jog ci mbugël dootu am salaamati

 

 1. Bu demee ba soobu ca biir ba borom takkaay ya di door

Xel ma dem ca Seydi mu suur ku mu am fi saahiti

 

 1. Moo fi doon leeral fu lëndëm ka misaalil badri tamaam

Ruuhu Laahi Isaa ku ko gëm xaw ma looy xalaatati

 

 1. Waa ju gëm libaas li ko war jaamu Yalla moom kidi Buur

Boole Kawfi ak di yaakaar Fi nahiimi jannati

 

 1. Seydina Limaamu da noon jaamu leen bu leen defi noon

Dimmëlënte koon lu nu ñaan din a al bi surhati

 

 1. Bul di geesu waa ja gëlëm ba di gaaral Seydi Limaam

Loolu moodi tooke ci moom ju di jëm xiyaamati

 

 1. Bul di xasté bul di bonal yoonu kenn bul tilimël

Jëfi kenn koon nga jubal yoonu seydi saadaa ti

 

 1. Xaala laahu rabbu samad fii kitaabihi zil majiid

Lanu farix beyna ahad min rassulil hismati

 

 1. Bul di xotti diiné té bul xotti worma kone nga kamala

Bul di reylu kone nga jubal Bi tariigi jannati

 

 1. Bul di seet ci waaju la sut, bul di xeeb it waaji nga suut

Yalla moodi buur bi fi suut moodi zul xahaarati

 

 1. Bul di seet ci man mika wax ndax dama jubul badi wax

Na nga seet manaam lima wax kon nga am hidaayati

 

 1. Bul di andak waaju gëlëm bul di noonu waaju di xam

Kone nga soobu yoon wu di jëm daaru zil salaamati

 

 1. Ruuhu Lahi waziiru Limaam Mahfiyun la ñëw nab a dém

Gaaéna doora lëñtu mbirëm Yaxtafoo la saarati

 

 1. Moom la xam ba feeñal jëmmëm ci kayit ngir képp ku xam

Boo gisee wasiiru Limaam woolu dootu lëntëti

 

 1. Gaayi gis mandarga ya xool gis jëmëm ja naa kee di njool

Ma ñu wax ni moodi matal  wal hudaa bi dahwati

 

 1. Gaayi yeewuleen baña juum Seydi Ruhu ñëw na ba dém

Seeti leen rakkam ja mu am baña jomba tuba ti

 

 1. Seydina Manjoonay jubal ku fa ñëw te namma jubal

Du la tek ca jëf ja ludul farlu fiil Hibaadati

 

 1. Am na diiné muñ na te moom ngor ga mat na am na ngërëm

Xol ba yaa na mat na imam am na ndam fii taahati

 

 1. Moodi gééj gu fees ba di fuur ba njaa àlla yaa ngi ziyaar

Yaa Uxayya nanka ziyaar moodi zul kiraamati

 

 1. Ndax njanaaw la ñëwna ziyaar andak gaa ña ñëw di ziaar

Ba mu doynu kullu ziyaar han zawil kiraamati

 

 1. Muhjizaat ya feeñ na ca moom boo xamoon la nekka ca moom

Koon nga dem tuubaati ca moom moodi zul kinaayati

 

 1. Yaw mi gëm Limaamu te gëm Seydina Isaa dellu gëm

Seydina Manjoon kula  xam mucc min halaakati

 

 1. Gaayi Njiin ku leen masa xam mbaa nga gis ka sopp jëmmëm

Am teraanga “yowma zihaam génn min Xusaarati

 

 1. Yàll na Buur saxal nu ci gëm te jubal nu yoon wu di jëm

Hiliyiina daaru nahiim maha Seydi Saadaati

 

 1. Wa salaatu maha salaam Han nayiiy xayri la naam

Zumma aali laysa yariim Abadan wa sahbati 

bottom of page