google.com, pub-1214054292722785, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

Waxna ba tayyi

Wawna ba tayii - Bara Samb
00:00 / 00:00

Waxna ba tayyi waaré naat ba tayyi
Waayé taxul ñu gëmko farko bayyi

Jiiñ ko ku manké ñeppa naako dofba
Muy yuuxu naa maay Ndaw li maay Yonnenba

Xeeb nan yëfëm jeebaané nan turëm wa
Yaqqab déram jeem tilimël yoonam wa

Tannefya xëy di rotsi gëmsi wooteem
Soppako nawko bañ ya naa manul am

Ñu jeem ko neexal naako baal sa Gaayii
Té jaamu Yalla bañ juyook Tubaab yii

Mu lànk naa Yallaa ma sas ma wooté
Ku Yalla woo doo mana bañ doo wuuté

Ñu xëy kalamekook Tubaab ya naan leen
Kii nara tas seen nguur gi moom la jugleen

Njool toroxal gawar ga noon ya perta
Tubaab ya rus naa nanko jeema betta

Ña taaliwoon ay woowa seeti Njoolma
Faylooka Taalba ñooko ñakka worma

Njoolma nileen Taal biima taal dootul fay
Bu Tan dawee Meddëmya dootu am lay

Kerook la waar gëmëm ya ngir dëfël leen
Riñaani bayyi bañ ya ngir yërëmleen

Ñu xëy di seet seen waaja fekka Njoolma
Gaddaay na penku far fanaan ca paxma

Tubaabya jog soonal ña doon jeebaané
Naan fuma dal sallaaw di ngeen ko genné

Ñu ngay sonnal Mbokkam ya ak Soppem ya
Ñuy wër ba lotta Buura muur seen gëtya

Buroom xolab wurus ba ngir yërëmleen 
Wooleen ñu ñëw wërko ñjañam la sutleen

Waxtuwa jot mu naa farleena jiité
Ñu naako mukka rëyna liiñu wuuté

Njoolma di muuñ naalen ñu dem di ngeen xam
Ku juuwalook man manta mukka am ndam

Nan seeti ñii ngeen njortawooni man nan
Fay liima taal ñu darko melni ay jën

Noon yadi ree naa ngalla tay mu sànku
ku bayyiwul sun tuuryi faw nga alku

Soppéya xar rangooñi xol ya tuuru
di jooy ki tax ñu bàyyi ndëppak tuuru

Ñeey xaqqataay ngir bañko ak iñaané
Reeréni kii du noon bunuy kondaané

Ñëleey sikkar di tàggatook seen Njoolma
Mu naan du yàgg maa ngi ñëw xaarleen ma

Bu gaalgi weesoo Beer du maay seen Ndaw li
Ca Beer la ñeppa xamni moo yor Ndam li

Ña tëkkëwoon Nohin bëggoon ko sànk
Tuufan ba ñëw labal ña doon jaay pànk

Ña bëmëxoon Xaliil sa xalyaak taalba
Buur nasaxal seen yeené feg xaritba

Ña weddiwoon Muusaa dawal ngui rayko
La Yalla soob sa geej ga far muccëlko

Ña yeenéwoon Masiihu jëlko boom ko
Buur Yalla xëy yekkiko ngir wormaalko

Ña doon nasak nucci di yeeru Mommadu
Buur gumbëloo seen gëtya muccël Ahmadu

Ñoo doon fexey sànki Limaamook rayko
Ka muccëloon Yonnen ya mo xëy fegko

Moo nasaxal seen yeené mooko yekki
Ci Addunaak ëllëk bu ñeppay dekki

Kuko bawol doo noppalooti Dunyaa
Boo moytuwul doo musa tàggook lorya

Kuy xas yëfëm namuy julee manooko
Namuy tudee Buur Yalla xañtuwooko

Manoo namuy wooré manoo zakaatam
Tabam ga dooku seen daboo ay dongam

Seenoo ngëmëm nam ragalee Boroomam
Nam wommatoo doo masa dab Ihsaanam

Xas kula sut bañ kula gën du worma
Tooñ kula man du xel Limaamooy Njoolma

Kum nandalul sallaaw du tàggook marwa
Ku jot xolam dootooko tal ngir aywa

Ku bañ yëfëm sallaaw du noppalooti
Lakoy xasan du wokku Kii Moomlaati

Ku raam sukkëlko raw nga mangasin yi
Moo leen di duy moo amé yeegél Gaayi

Limaamu ñoo ngi nii di ñaan Buur fayla
Ling nu defal ñun woolu nanla gëmla

Kep kula xas dinan la way lu sutko
Kep kula bañ sunuk cofeel far suulko

Yaa tax ba doo tun tuuri ak bokkaalé
Yaa tax ba doo tun boddi benna nawlé

Yaa tax ba dootun saaga dootun xasté
Yaa tax ba dootun jël alal di kasté

Yaa tax ba dootun noonu benna soppé
Ken manta waññi len si ninla jappé

Yaa tax banuy sellal di xañtu Yalla
Yaa tax banuy sakku mbegëm ngir jàlla

Yaa tax banuy sikar di kañ Boroombi
Yaa tax banuy suuxloo baken beek Noon bi

Yaa tax banuy jappanté ak soppanté
Ken manatul tax ñuy xulook xeebanté

Na Yalla sëlmël saa su jot muy julli
Ci yaw Yonnen "waarisu kulli fadli"

Ku am keneen jappal banook sun Njoolmi
Nu àndak ak moom ba kerook xiyaami

Gungeenu Maam Limaamu bulnu bayyi
Ling nu digël ñaanal ba bunci tayyi

Sun xolyi yaako moom jëlël laabalko
Sun Ruuyi yaay boroom jëlël sellalko

Sun xelyi yaako feesé yaak sa waa kër
Jot sa ngëmëm Maam rekka tax ñuy kërkër

Na Abdulaahi saxfi doon sun mbegté
Sakkuk mbegëm fim tollu mooy li konté

Na yalla taawu sak njaboot te fegleen
Fun mana nekk nuy saxoo xidmaal leen

Yalla gërëmnu maynu koom nandalnu
Ca geeji leer ya lunfi def nga baalnu

"Wa Laailaaha illa laah Mahmuudu
Rasuulu-laah aamanatu yaa ma'buudu"

"Summa salaatul-laahi zil ikraami
'alan-nabiy wa aalihil-kiraami".


Brazzaville, le 12 Avril 2017

bottom of page